Vacatures


Loopbaanperspectieven

Men kan slechts statutair personeelslid van het Rekenhof worden nadat men is geslaagd voor een vergelijkend wervingsexamen. Dergelijke examens worden periodiek georganiseerd. Geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk in dienst worden geroepen, worden in een wervingsreserve opgenomen.

De personeelsleden worden tewerkgesteld in niveau A (leidende ambtenaren, auditeurs, vertalers en informatici), niveau B (controleurs, programmeurs en technici) of de niveau’s C en D.

Bij de aanvang van hun loopbaan moeten de personeelsleden van niveau A een stage van twee jaar doorlopen. In de andere niveaus duurt de stage één jaar. De personeelsleden worden in vast verband benoemd als hun stage een gunstig verloop heeft gekend. De bevorderingen tot de opeenvolgende graden binnen eenzelfde niveau worden toegekend na telkens zes jaar graadanciënniteit, op grond van een evaluatie van de verdiensten en bekwaamheden van het personeelslid. Binnen de door het Rekenhof vastgestelde voorwaarden kunnen de personeelsleden van niveau A zich kandidaat stellen voor bevordering tot een leidend ambt (eerste-auditeur-revisor, eerste-auditeur-directeur).


Lopende wervingsprocedures

Het Rekenhof organiseert, in samenwerking met Werkenvoor.be (vroegere benaming Selor), een vergelijkend examen met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve en de aanwerving van één Nederlandstalige programmeur, ontwikkeling (bachelor-niveau).


Programmeur

De programmeur heeft als opdracht, onder het toezicht van een informaticus-projectbeheerder en op basis van de instructies van deze projectbeheerder, mee te werken aan het ontwikkelen van interne of externe informaticatoepassingen.

Vanuit dat oogpunt is het meer bepaald zijn taak:

  • deel te nemen aan de ontwikkeling van de modules en programma’s inzake intern beheer op basis van functionele bestekken en technische analyses;
  • mee te werken aan de ontwikkeling van grootschalige toepassingen. Hij voert daartoe programmeertaken uit;
  • te werken volgens de Agile-methodologie;
  • in alle stappen van het programmeerproces de nodige tests uit te voeren;
  • technische documentatie en commentaren van de ontwikkelde modules uit te werken;
  • "geoutsourcete" projecten op te volgen;
  • de bestaande toepassingen te verbeteren en aan te passen;
  • zijn kennis te delen met andere medewerkers van de diensten belast met het informaticabeleid en -beheer met het oog op de continue verbetering van de toepassingen;
  • binnen zijn expertisedomein verantwoorde en haalbare voorstellen te formuleren;
  • op de hoogte te blijven van evolutie van nieuwe technologieën en aanpassingen van tools en methodes in zijn expertisedomein.


Meer info

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) vindt u hieronder:

( pdf ) Examenreglement


De inschrijvingen werden afgesloten op 16 juli 2023.

De eerste test van het wervingsexamen is gepland op zaterdag 23 september 2023 (enig mogelijke datum).

 

Het Rekenhof werft op dit moment ook twee Franstalige programmeurs, één voor Ontwikkeling en één voor Netwerk- en Systeembeheer. Voor meer informatie, klik hier