Vacatures


Loopbaanperspectieven

Men kan slechts statutair personeelslid van het Rekenhof worden nadat men is geslaagd voor een vergelijkend wervingsexamen. Dergelijke examens worden periodiek georganiseerd. Geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk in dienst worden geroepen, worden in een wervingsreserve opgenomen.

De personeelsleden worden tewerkgesteld in niveau A (leidende ambtenaren, auditeurs, vertalers en informatici), niveau B (controleurs, programmeurs en technici) of de niveau’s C en D.

Bij de aanvang van hun loopbaan moeten de personeelsleden van niveau A een stage van twee jaar doorlopen. In de andere niveaus duurt de stage één jaar. De personeelsleden worden in vast verband benoemd als hun stage een gunstig verloop heeft gekend. De bevorderingen tot de opeenvolgende graden binnen eenzelfde niveau worden toegekend na telkens zes jaar graadanciënniteit, op grond van een evaluatie van de verdiensten en bekwaamheden van het personeelslid. Binnen de door het Rekenhof vastgestelde voorwaarden kunnen de personeelsleden van niveau A zich kandidaat stellen voor bevordering tot een leidend ambt (eerste-auditeur-revisor, eerste-auditeur-directeur).


Lopende wervingsprocedures

Het Rekenhof organiseert een vergelijkend examen met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve en de aanwerving van vier Nederlandstalige performantie-auditors (graad: adjunct-auditeur), met volgende opties:

 • optie “zuinigheid/doelmatigheid” (economy/efficiency);
 • optie “doeltreffendheid” (effectiveness).

De kandidaat dient zich voor één van beide opties in te schrijven.


Performantie-audit

Performantie-audits focussen zich op de mate waarin overheidsgelden goed worden besteed en gaan na in hoeverre de uitvoering van het overheidsbeleid voldoet aan de principes van goed beheer, volgens de volgende criteria:

 • Zuinigheid: zijn de vereiste financiële, menselijke en materiële middelen op zowel kwalitatief als kwantitatief vlak, op het gepaste ogenblik en tegen de laagst mogelijke kostprijs verworven?
 • Doelmatigheid: wat is de relatie tussen de ingezette middelen en de bereikte resultaten? Zijn met andere woorden de financiële, menselijke en materiële middelen optimaal gebruikt?
 • Doeltreffendheid: in hoeverre heeft het beleid de doelstellingen verwezenlijkt? Hoe kan onvoldoende effectief beleid worden verklaard ?

Het uitvoeren van een performantie-audit omvat het voorbereiden van de audit (het uitwerken van onderzoeksvragen, normen, onderzoeksmethoden en -technieken, planning), het daadwerkelijk uitvoeren van de audit (gegevensverzameling via diverse onderzoeksmethoden; verwerking van de gegevens via kwantitatieve of kwalitatieve analyses; toetsing aan de normen), het verzorgen van de schriftelijke rapportering aan de geauditeerde, de minister en het parlement in een verslag (met bevindingen, conclusies en aanbevelingen) en ten slotte de nazorg (presentaties over de audit, opvolgen van de impact van de audit, …).


Toelatingsvoorwaarden

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. master/licentiaat) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau;

 • Optie “zuinigheid/doelmatigheid" Optie "doeltreffendheid”
  ten minste 3 jaar relevante beroepservaring in kostprijsanalyse, investeringsanalyse, doelmatigheids- (efficiency) of zuinigheids (economy)onderzoek ten minste 3 jaar relevante beroepservaring in wetenschappelijk onderzoek, beleidsevaluatie of performantie-audit

Aanbod

 • een statutaire tewerkstelling in een maatschappelijk zinvolle, afwisselende functie;
 • een minimum bruto maandwedde van 4.845,78 euro (verhoogd naargelang van uw ervaring);
 • maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, een ruime vergoeding woon-werkverkeer;
 • een evenwichtige balans werk-privé: 36 dagen jaarlijks vakantieverlof, 37 uur/week volgens een glijdend uurrooster, mogelijkheid tot telewerk (2 dagen/week);
 • ruime, permanente opleidings- en bijscholingsmogelijkheden;
 • centrale ligging te Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer info

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) vindt u hieronder:

( pdf ) Examenreglement


Inschrijvingsprocedure en praktische informatie

De inschrijvingen werden afgesloten op 10 juni 2020.
De eerste test van het wervingsexamen vindt plaats op zaterdag 27 juni 2020 (enig mogelijke datum).
De eerste aanwerving van vier adjunct-auditeurs is gepland voor het najaar 2020.

 


Wervingsexamens voor Franstalige personeelsleden